آمار کاربران

در اینجا آمار کاربر است ، اگر می خواهید داده های جهانی را ببینید ، می توانید نگاهی به لیست داده های بزرگ بیندازید

کشور/ منطقه

کشور/ منطقه | ipshu.com چین: 47.00% ژاپن: 5.00% کره جنوبی: 3.00% آلمان: 3.00% روسیه: 3.00% چین: 47.00% ژاپن: 5.00% کره جنوبی: 3.00% آلمان: 3.00% روسیه: 3.00% چین ژاپن کره جنوبی آلمان روسیه 47.00% 5.00% 3.00% 3.00% 3.00%

جنسیت کاربر

جنسیت کاربر | ipshu.com زن: 33.00% نر: 67.00% زن: 33.00% زنزن: 33.00% نر: 67.00% نرنر: 67.00%

براکت سن کاربر

براکت سن کاربر | ipshu.com 18-24: 29.00% 25-34: 28.00% 35-44: 19.00% 45-54: 12.00% 55-64: 7.00% 18-24: 29.00% 25-34: 28.00% 35-44: 19.00% 45-54: 12.00% 55-64: 7.00% 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 29.00% 28.00% 19.00% 12.00% 7.00%

زبان

زبان | ipshu.com چینی, ساده: 47.00% انگلیسی: 12.00% ژاپنی: 5.00% چینی، سنتی: 4.00% روسی: 4.00% چینی, ساده: 47.00% انگلیسی: 12.00% ژاپنی: 5.00% چینی، سنتی: 4.00% روسی: 4.00% چینی, ساده انگلیسی ژاپنی چینی، سنتی روسی 47.00% 12.00% 5.00% 4.00% 4.00%

مرورگر

مرورگر | ipshu.com Chrome: 46.00% Edge: 25.00% Safari: 11.00% Android Webview: 6.00% Firefox: 3.00% Chrome: 46.00% Edge: 25.00% Safari: 11.00% Android Webview: 6.00% Firefox: 3.00% Chrome Edge Safari Android Webview Firefox 46.00% 25.00% 11.00% 6.00% 3.00%

وضوح صفحه

وضوح صفحه | ipshu.com 1024x768: 64.00% 1200x1366: 8.00% 1024x1366: 3.00% 1093x615: 2.00% 1098x618: 1.00% 1024x768: 64.00% 1200x1366: 8.00% 1024x1366: 3.00% 1093x615: 2.00% 1098x618: 1.00% 1024x768 1200x1366 1024x1366 1093x615 1098x618 64.00% 8.00% 3.00% 2.00% 1.00%

مارک دستگاه موبایل

مارک دستگاه موبایل | ipshu.com Apple: 28.00% Huawei: 14.00% Samsung: 13.00% Xiaomi: 10.00% OPPO: 10.00% Apple: 28.00% Huawei: 14.00% Samsung: 13.00% Xiaomi: 10.00% OPPO: 10.00% Apple Huawei Samsung Xiaomi OPPO 28.00% 14.00% 13.00% 10.00% 10.00%

Operating System

Operating System | ipshu.com Windows: 48.00% Android: 35.00% iOS: 14.00% Macintosh: 2.00% Linux: 1.00% Windows: 48.00% Android: 35.00% iOS: 14.00% Macintosh: 2.00% Linux: 1.00% Windows Android iOS Macintosh Linux 48.00% 35.00% 14.00% 2.00% 1.00%

دسته دستگاه

دسته دستگاه | ipshu.com قرص: 1.00% سیار: 48.00% دسکتاپ: 51.00% قرص: 1.00% قرصقرص: 1.00% سیار: 48.00% سیارسیار: 48.00% دسکتاپ: 51.00% دسکتاپدسکتاپ: 51.00%

📚 دیدگاه

زبان‌ها