کلان داده لیست

در اینجا داده های جهانی وجود دارد ، اگر می خواهید اطلاعات دقیق تری را مشاهده کنید ، می توانید به داده های آمار کاربر نگاه کنید

مرورگر سهم بازار

مرورگر سهم بازار | ipshu.com Chrome: 63.59% Safari: 19.15% Firefox: 3.76% Edge: 3.41% Other: 10.09% Chrome: 63.59% Safari: 19.15% Firefox: 3.76% Edge: 3.41% Other: 10.09% Chrome Safari Firefox Edge Other 63.59% 19.15% 3.76% 3.41% 10.09%

Operating System سهم بازار

Operating System سهم بازار | ipshu.com Other: 3.63% OS X: 7.13% IOS: 16.51% Windows: 32.34% Android: 40.39% Other: 3.63% OtherOther: 3.63% OS X: 7.13% OS XOS X: 7.13% IOS: 16.51% IOSIOS: 16.51% Windows: 32.34% WindowsWindows: 32.34% Android: 40.39% AndroidAndroid: 40.39%

IP مقدار سهم بازار

IP مقدار سهم بازار | ipshu.com 🇺🇸: 44.34% 🇨🇳: 9.28% 🇯🇵: 5.61% 🇬🇧: 3.40% 🇩🇪: 3.28% 🇺🇸: 44.34% 🇨🇳: 9.28% 🇯🇵: 5.61% 🇬🇧: 3.40% 🇩🇪: 3.28% 🇺🇸: 44.34% 🇺🇸 🇨🇳: 9.28% 🇨🇳 🇯🇵: 5.61% 🇯🇵 🇬🇧: 3.40% 🇬🇧 🇩🇪: 3.28% 🇩🇪

دسک تاپ در مقابل موبایل در مقابل تبلت سهم بازار

دسک تاپ در مقابل موبایل در مقابل تبلت سهم بازار | ipshu.com Tablet: 2.91% Desktop: 42.63% Mobile: 54.46% Tablet: 2.91% TabletTablet: 2.91% Desktop: 42.63% DesktopDesktop: 42.63% Mobile: 54.46% MobileMobile: 54.46%

سرعت اینترنت

سرعت اینترنت | ipshu.com 0 50 100 150 200 250 300 4G - دانلود(Mb/s): 28.15 5G - دانلود(Mb/s): 263.4 پهنای باند - دانلود(Mb/s): 137.28 4G - بارگذاری(Mb/s): 16.25 5G - بارگذاری(Mb/s): 43.4 پهنای باند - بارگذاری(Mb/s): 56.23 4G 5G پهنای باند بارگذاری(Mb/s) بارگذاری دانلود(Mb/s) دانلود

فروشنده موبایل سهم بازار

فروشنده موبایل سهم بازار | ipshu.com Samsung: 28.52% Apple: 27.33% Xiaomi: 10.27% Huawei: 9.62% Oppo: 5.07% Samsung: 28.52% Apple: 27.33% Xiaomi: 10.27% Huawei: 9.62% Oppo: 5.07% Samsung Apple Xiaomi Huawei Oppo 28.52% 27.33% 10.27% 9.62% 5.07%

📚 دیدگاه

زبان‌ها